• https://www.twitter.com/@yabancilarhaber

TÜRKİYE'NİN YABANCILAR HABER SİTESİ

TEL: 0212 572 86 77 / bilgi@yabancilar.com.tr

YABANCILAR İÇİN İZİN ÇEŞİTLERİ

  

Türkiye’deki Yabancılar için Oturum İzni Çeşitleri ve  İkametgah Tezkeresi ve İşlemleri

Türkiye’ye değişik nedenlerden oturum uzun süreli kalmak veya çalışmak için gelen her yabancılar her ne durumda olursa olsun, bir ay (30 gün) içerisinde yabancılar için düzenlenen “oturum izni” veya diğer adıyla “ikamet tezkeresi” almak zorundadır.

Yabancılar için düzenlenen bu belge “T.C. İçişleri Bakanlığı’na” bağlı “Emniyet Genel Müdürlüğü’nden” başvurulur ve yine buradan alınır. Her ilin ilgili emniyet genel müdürlüğü bu belgeleri düzenler.

Yabancılar için Oturum izinleri (ikamet tezkereleri), belli durumlarda bulunan ya da bazı koşulları yerine getiren ve Türkiye’de oturmak / uzun süreli ikamet etmek isteyen yabancılar için düzenlenir.

TÜRKİYE’DEKİ YABANCILAR OTURUM / İKAMET İZNİ PROSEDURLERINE AİT TANIMLAR

Çalışma Amaçlı İkamet İzni
Çalışmak amacıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay içinde ve her koşulda çalışmaya başlamazdan önce oturum izni (ikamet tezkeresi) almış olmalıdırlar. Türkiye’de çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, geliş tarihlerinden itibaren 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

İkamette Kesinti
İkamet tezkeresi gecerli olup ta yurtdışına çıkış yapan yabancılar ve sona eren ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan yabancılar veya Türkiye’de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz ikametli olarak bulunması anlamına gelir.

İkamet Tezkeresi İçin Müracaat Süresi
Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancılar, ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Örneğin, Bir yıllık ikamet hakkı bahseden uzun süreli bir vize ile Türkiye'ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda, aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra, (Ancak, talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikamet tezkeresi düzenlenebilir.)

- Üç aylık vize muafiyeti ile gelen yabancılar için  üç ayın sonunda,
- Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti olan yabancılar  veya diğer vizelerle gelen yabancılar  bu sürelerinin sonunda,
- İkamet tezkeresi bulunan yabancılar, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,
- Türkiye'de çalışacak yabancılar ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almaları icap etmektedir.

Dolayısıyla yabancılar ikamet tezkeresi almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılar ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da İkamet tezkeresi tanzim edilebilecektir.

Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılar için  verilecek ikamet izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi ikamet tezkeresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Uzun süreli ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek ikamet tezkeresi almayan yabancılar, Türkiye'den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı ikamet harcı ve ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.

a- İlk defa ikamet izni alacak yabancılar: Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.
b- İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatacak yabancılar: Bu yabancılar tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye'de ikamet tezkeresi alan ve ikametinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılar, kat'i suretle cezalı ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI

 
Türkiye'de ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür. Süresi biten ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. Yabancılar konum değiştirmiş  olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler)
kendisine ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir.

İKAMET TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI

 


Yabancılar için ikamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.

Yabancılar, Süresi biten ikamet tezkeresi üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
İkamet tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9.ncu maddesinin bir gereğidir.
Bu sebeple yabancılar, daha önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.

İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDEN YABANCILAR


İkamet tezkerelerini kaybeden yabancılar derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Yabancılar,kaybettikleri ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir. Bunların yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar kanununda yazılı harçların yarısını yabancılar ödemek zorundadır.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN YABANCILAR İÇİN İKAMET TEZKERELERİ


Yabancılar sahip oldukları ikamet tezkerelerinin süresi bitmiş dahi olsa çıkış esnasında yabancılar geri teslim etmek durumunda değildir.

ARALIKLI İKAMET SONRASI


Mazeretsiz olarak Türkiye'deki İkametine altı aydan fazla ara veren yabancılar daha sonra yapacakları ikamet izin taleplerinde önceden almış oldukları ikamet izinlerinin toplamı dikkate alınmaz.
Yabancılar   hakkında Türkiye’de ilk defa ikamet izni talebinde bulunan yabancılar gibi işlem yapılır. Ancak yabancılar tedavi, öğrenim, askerlik görevi yapmak gibi mücbir sebeplerle yurt dışında kalmaları halinde ikamet iznindeki ara verilen süre altı ayı geçse dahi, ikamet iznine ara vermiş sayılmaz. Bu gibi kişilerden mazeretini ortaya koyacak bilgi ve belgeler talep edilir. (sağlık raporu, eğitim ve öğretim gördüğüne veya askerlik görevini yaptığına ilişkin belge, v.s.)

YABANCILAR HABER

@yabancilarhaber
 yabancılar haber facebook beğen
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.80835.8316
Euro6.48496.5108
Hava Durumu